Privacyverklaring

Haar & Zo Groningen, gevestigd aan Meeuwerderweg 69 te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Haar & Zo Groningen
Meeuwerderweg 69
9724 EP Groningen
T: 050 311 4569

Contactpersoon: Marloes Begeman

Persoonsgegevens
Haar & Zo Groningen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Haar & Zo Groningen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@haarenzogroningen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Doel en op basis van welke grondslag
Haar & Zo Groningen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je de mogelijkheid geven een vraag te stellen via een contactformulier op de website
  • Je de mogelijkheid geven een afspraak te maken, zowel online als offline.


Geautomatiseerde besluitvorming
Haar & Zo Groningen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Haar & Zo Groningen) tussen zit. Haar & Zo Groningen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • WordPress CMS
  • Google Agenda


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Haar & Zo Groningen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens contactformulier:           naam, e-mailadres, telefoonnummer
Bewaartermijn:                                              7 jaar, conform regels belastingdienst
Reden:                                                          De Belastingdienst wenst dat bedrijven e-mailverkeer 7 jaar bewaren.

 

Persoonsgegevens online agenda:                naam, e-mailadres, telefoonnummer
Bewaartermijn:                                               7 jaar, conform regels belastingdienst
Reden:                                                            De Belastingdienst wenst dat bedrijven hun agenda 7 jaar inzichtelijk houden.


Delen van persoonsgegevens met derden
Haar & Zo Groningen deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een  verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Haar & Zo Groningen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Haar & Zo Groningen jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.


Cookies, of vergelijkbare technieken
Haar & Zo Groningen gebruikt functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@haarenzogroningen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het  paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Haar & Zo Groningen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Haar & Zo Groningen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Haar & Zo Groningen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@haarenzogroningen.nl.